Welkom bij ETZ PREMS

Luisteren naar wat u als patiënt ervaart in ons ziekenhuis levert ons veel informatie op die we gebruiken om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren. Uw ervaring meten we door middel van een PREM-vragenlijst. PREM staat voor Patient Reported Experience Measurement en is de landelijke standaard om patiëntervaringen te meten.

Als u bent gevraagd om deel te nemen aan deze PREM-vragenlijst, heeft u hiervoor thuis een uitnodiging ontvangen. In deze uitnodiging staat een inlogcode die toegang geeft tot de vragenlijst. Vul deze inlogcode hier rechts in (voor mobiele gebruikers hieronder).

Deelname is geheel vrijwillig. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Het ETZ weet niet of u de vragenlijst wel of niet hebt ingevuld. Ook kunnen we niet achterhalen welke antwoorden u hebt gegeven.

Met vriendelijke groet,

Het team van ETZ

Heeft u een inlogcode ontvangen?

Vul uw code hieronder in en klik op "start de vragenlijst" om te beginnen.

Privacy statement

Deze privacyverklaring geldt voor OnlinePROMS. OnlinePROMS is eigendom van Interactive Studios BV, hierna te nomen Interactive Studios. Interactive Studios verklaart hiermee haar privacybeleid. Hierin wordt uiteengezet wat Interactive Studios doet met uw persoonlijke gegevens. Echter geldt deze privacyverklaring alleen voor OnlinePROMS.

Bij het gebruik maken van deze website, accepteert u alle voorwaarden van dit privacybeleid. Als u niet instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid, verzoekt Interactive Studios u onmiddelijk te stoppen met het gebruik van deze website.

Interactive Studios biedt deze website aan met als doel namens zorgaanbieders de ervaring en behandelvoortgang van patiënten te meten. Dit gebeurt middels de afname van vragenlijsten waarvoor de patiënt door zijn of haar zorgaanbieder uitgenodigd wordt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij hiervoor kunnen verwerken:

Interactive Studios verwerkt in opdracht van uw zorgaanbieder de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Interactive Studios verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Interactive Studios bewaart uw persoonsgegevens zo lang uw zorgaanbieder dit noodzakelijk acht. Interactive Studios verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Interactive Studios blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Interactive Studios gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Interactive Studios en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@interactivestudios.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Interactive Studios wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Interactive Studios BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@interactivestudios.nl. Interactive Studios heeft de onder andere volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Interactive Studios kan echter niet alle beveiligingsrisico's uitsluiten. Interactive Studios kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer onbevoegden toegang tot de gegevens hebben door een toedoen die buiten het bereik van Interactive Studios ligt.

Wanneer u vindt dat Interactive Studios niet in overeenstemming handelt met haar privacybeleid, of u heeft er een vraag over, dan kunt u contact opnemen met Interactive Studios. Dit kan door een email te sturen naar het volgende e-mailadres: info@interactivestudios.nl.

Deze privacyverklaring kan worden herzien en aangepast. Deze eventuele wijzigingen post Interactive Studios ter kennisgeving op deze pagina. Als u bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, dient u het gebruik te staken van deze website. Doorgaand gebruik van deze website en Interactive Studios-producten en -diensten na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geven aan dat u de wijzigingen bekrachtigt en ermee instemt door het nieuwe privacybeleid te zijn gebonden.